Regeringen utreder sammanhållen politik för besöksnäringen

Regeringen vill ta ett samlat grepp om turismpolitiken och Britt Bohlin (s) har fått i uppdrag att föreslå en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Syftet med utredningen är att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet. Senast regeringen genomlyste besöksnäringen var 2003. Mycket har hänt sedan dess och besöksnäringen är idag en basnäring och en av Sveriges största exportnäringar.

Den tänkta politiken ska utgå från strukturella frågor, utmaningar och möjligheter som besöksnäringen möter och ska inkludera både nuvarande men även kommande utmaningar och möjligheter. Politiken ska bidra till konkurrenskraftiga, innovativa växande företag och destinationer, ökad samverkan mellan privata och offentliga aktörer, ökad sysselsättning och en hållbar utveckling i hela landet. Utredarens förslag ska kunna omsättas i konkreta insatser från regeringens sida, men också bidra till att mobilisera andra aktörers insatser för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor.

Utrednignen ska bl.a. innefatta:

• Analysera målet för turismpolitiken, och om det finns
skäl till det föreslå tillägg eller nytt mål för politiken.

• Kartlägga besöksnäringens behov och hinder för en
hållbar utveckling och därefter föreslå insatser.

• Föreslå hur samverkan och samordning mellan besöksnäringen
och offentliga aktörer kan utvecklas för att
stärka det gränsöverskridande turistiska erbjudandet
”äta-resa-göra-bo”.

• Föreslå hur kontaktytorna mellan bl.a. myndigheter,
näringsliv, akademi och civilsamhället kan utvecklas.